Thai Eng Vn Vn

ยันต์ต่างๆ

เครื่องราง

ประวัติความเป็นมา การสักยันต์ของไทย

                วัฒธรรมการสักบนผิวหนัง  การสักลวดลายบนผิวหนังหรือที่เรียกว่าสักลายหรือสักยันต์เป็นวัฒธรรมอย่างหนี่งของไทยที่มีมาช้านานแต่ทุกวันนี้ลายสักหรือสักยันต์ตามความเชื่ออย่างโบราณแทบจะไม่มีแล้ว  จะมีเพื่อความสวยงามเป็นการตกแต่งเสริมความงามให้กับร่างกายบ้างแต่ไม่มากนัก เรื่องราวของลายสักยันต์ หรือ รอยสักยันต์ของคนไทยเป็นสิ่งที่น่าศึกษาค้นคว้าเรื่องหนึ่ง  แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจใคร สนใจใคร่ศึกษามากนัก ทั้ง ๆ ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างหนึ่งและนับวันจะสูญหายไป
                “ สัก “ คืออะไร  พจนานุกรมฉับบราชบัณฑิตยถาน พ.ศ. 2525 เขียนว่า “ สัก  คือ การเอาเหล็กแหลมแทงลงด้วยวิธี การหรือเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ กัน ให้เหล็กแหลมจุ้มหมึกหรือน้ำมันแทงที่ผิวหนังให้เป็นอักขระ เครื่องหมายหรือลวดลาย ถ้าใช้หมึกเรียกว่า สักหมึก ถ้าใช้น้ำมันเรียกว่า สักน้ำมัน “
                การศึกษาค้นคว้าศิลปะชาวบ้านประเภทนี้ ควรจะได้รับการศึกษาบันทึกเกี่ยวกับการออกแบบกรรมวิธีและพิธีกรรม ศึกษาเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มชน ศึกษาค่านิยมและความเปลี่ยนแปลง ศึกษาการสักที่สืบทอดมาแต่โบราณ การสักมี รูปแบบที่แตกต่างกันตอยู่ 2 แบบ คือ ลายสักที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ และ ลายสักที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ  แต่ละรูปแบบจะมี
วิวัฒนากราตามแบบฉบับของมัน และแสดงให้เห็นรูปแบบของธรรมเนียมในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในแต่ละแง่แต่ละมุมของลายสักที่สืบทอดกันมาในสังคมไทยในอดีต
                การสักที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ  วัตถุประสงค์ของการสัก  ผู้ชายบางคนจะสักยันต์ด้วยเหตุผลทางเวทมนต์คาถาเพื่อความแข็ง แกร่างของจิตใจและต้องการอยู่ยงคงกระพัน ซึ่งเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประเพณีนิยมในชนบางกลุ่ม การสักลักษณะนี้จะสักให้เฉพาะชายกรรจ์เท่านั้น การสักมีลักษณะที่สอดแทรกไว้ด้วยความเชื่อและพิธีกรรมบางอย่าง เช่น ก่อนทำการสักจะต้องมีการทำพิธีไหว้ครู ในการสักนั้นก็จะประกอบด้วยการร่ายเวทมนต์โดยอาจารย์สักจะถูผิวหนังของผู้มาสักทั้งก่อน ขณะสักลายหรือสักยันต์  และหลังจากสักเสร็จแล้ว อาจารย์สักแต่ละคนจะมีรูปแบบของลวดลายเป็นของตนเอง และผู้ที่ต้องการจะสักสามารถเลือกลายที่อาจารย์มีอยู่ได้ตามต้องการ ส่วนมากจะเป็นสัตว์ในเทพนิยาย และ เป็นอักขระขอมและเลขยันต์ อาจจะสักลายทั้งสามประเภทผสมกัน ดังนั้นลายสักของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
                เหตุผลที่การสักยังคงมีอยู่คือ หลาย ๆ คนยังเชื่อว่า การสักยันต์จะทำให้มีโชค แคล้วคลาด ปลอดภัย และอยู่ยงคงกระพัน พ้นจากอันตรายต่าง ๆ รูปแบบของการสักแต่ละชนิดจะมีควารมขลังที่แตกต่างกัน  ลายสักหรือยันต์บางชนิดสามารถช่วยผู้ที่สักให้รอดพ้นจากสถานกาณ์ที่ยุ่งยากได้ เชื่อว่าการสักจะช่วยให้รอดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายได้ด้วย
                นอกจากนี้  การสักยันต์ทาง ไสยศาสตร์ยังเชื่อมโยงกับการระวังอันตรายและความปลอดภัย ทำให้แคล้วคลาดต่ออันตรายต่าง ๆ  ศิลปะพื้นบ้านประเภทนี้ อาจจะกระตุ้นความรู้สึกให้เกิดศรัทธาความเชื่อมั่น เกิดความมั่นใจ มันอาจเป็นเครื่องแสดงความจริงต่าง ๆ วัฒธรรมสมัยใหม่นั้นเมื่อมองแล้วอาจจะไม่ทำให้ปลอดภัย ส่วนวัตนธรรมการสักยันต์จึงช่วยให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย เป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจเขามีความมั่นใจมั่นคงมากยิ่ง ๆ ขึ้น
                การสักยันต์ที่มีลวดลายเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในบรรดาผู้ที่นิยมการสัก คือ ลวดลายสักที่ให้ผลทาง ไสยศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ เพื่อผลทางเมตตามหานิยม และเพื่อผลทางคงกระฟันชาตรี
                เมตตามหานิยม เป็นการสักเพื่อผลทางเมตตามหานิยมมักจะสักเป็นรูป นะหน้าทอง เป็นตัวแทนของความมีเสน่ห์เป็นที่รัก ใคร่ของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย โดยเฉพาะให้ผลดีทางการเจรจา ค้าขายทำให้เจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้น เช่น ยันต์นะมหาละลวย ยันต์นะหน้าทอง
                และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นแก่นแท้ของการสักยันต์ เพื่อผลทาง ไสยศาสตร์ และถือกันว่าเป็น “ หัวใจของการสักก็คือ หัวใจของคาถาที่กำกับลวดลายสักแต่ละลายอยู่เพราะสื่งนี้คือเคล็ดลับวิชาคาถาอาคมที่เป็นวิชาชั้นสูงของแต่ละอาจารย์ที่จะไม่เปิดเผยให้แก่ผู้ใดเป็นอันขาด “ นอกจากลูกศิษย์ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับถ่ายทอดวิชาการสักยันต์ของอาจารย์สืบต่อไป
                ลายสักดังกล่าวจะต้องถูกสักอยู่ในตำแหน่งที่ถูกที่ควร  มิฉะนั้นจะไม่ถูกต้องตาม ตำหรับที่ครูบาอาจารย์ได้เรียบเรียง
และสั่งสอนเอาไว้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการสักคือเพื่อผลทาง ไสยศาสตร์ จึงต้องสักโดยครูอาจารย์ที่มีวิชาอาคมศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม  แม้ทุกวันนี้จะมีผู้เชื่อมั่นและศรัทธาในการสักอยู่ แต่ก็นับว่าลดลงไปมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา และนับวันข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับลายสักจะสืบค้นได้ยากยิ่งขึ้น เป็นเพราะขาดผู้รู้ผู้ชำนาญ อาจารย์บางท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ค่อยถ่ายทอดวิชาให้แก่ศิษย์ ทำให้นับวันผู้ที่รู้วิชานี้ยิ่งลดน้อยลงทุกที  

เรื่องราวความเป็นมากว่าจะได้เป็น "นะอุตตะรัง"

       เรื่องราวความเป็นมากว่าจะได้เป็น " นะอุตตะรัง" ความเป็นมาของ นะอุตตะรัง เป็นตัว นะ ตัวหนึ่ง ซึ่งเก่าแก่มาก ต้นกำเนิดมาจาก บรมครูปู่แสงสามเสน ซึ่งในสมัยของปู่แสง ได้มีการสัก ที่ลูกกระเดือก ให้กับลูกศิษย์ ทุกคน ที่ได้มาสักยันต์ กระทั้ง บรมครูปู่ปลั่ง ศรีศักดา ยังมีอยู่ที่ลูก กะเดือก และเป็นที่มาของ สัญลักษณ์ นะอุตตะรัง ที่พ่อปลั่ง ท่านได้น้ำเครื่องหมาย นะอุตตะรัง มาเป็นสัญลักษณ์ ของตัวพ่อ ปลั่ง และลูกศิษย์
       "The onewhen not Obey their master will not succeed the way of this art. I'll preserve the authentic ways of the art as same as my master. Eventually, the ones with YANT tattoo please realiz on your mind of the good deeds, non-slight and nonsenseless"

ความหมายของ ยันต์

ยันต์หมูถ่อน

ยันต์หมูถ่อน

ยันต์หมูถ่อน ความหมาย คงกระพันชาตรี แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตร...
ยันต์นะรำพึง

ยันต์นะรำพึง

ยันต์นะรำพึง ความหมาย มีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยม ผู้ใดมียั...
ยันต์เสือ

ยันต์เสือ

ยันต์เสือ ความหมาย เป็นมหาอำนาจตะบะเดชะคงกระพัน แคล้วคลาดปลอ...
ยันต์นะนางกวัก

ยันต์นะนางกวัก

ยันต์นะนางกวัก ความหมาย มีพุทธคุณทางเมตตาค้าขาย เรียกเงินเรี...

Find on Facebook

รายการ Mystery Channel

มิสทรี ชาแนล เปิดทุกโสตสัมผัส ชัดทุกมิติ ตอน : เชื่อหรือไม่ ตอน สักยันต์ อ.กฤษ สำนักนะอุตตะรัง
(PSI ช่อง 75)

Clip สัมภาษณ์น้องฝ้าย

สัมภาษณ์น้องฝ้าย หลังจากที่ประสบความสำเร็จในภายหลังที่สักยันต์กับท่าน อ.กฤษ

Clip สัมภาษณ์น้องกิ๊ก

สัมภาษณ์น้องกิ๊กกับความสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นหลังสักกับ อ.กฤษไปแล้วค่ะ

รีวิว ลูกศิษย์ อาจารย์กฤษ