Thai Eng Vn Vn

ยันต์พระพรหม 
ยันต์พระพรหม ความหมาย ครอบคลุมจักรวาล มีอำนาจและบารมี มีสง่าราศี แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
พระพรหม เป็นเทพเจ้าสูงสุด ในคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา เป็นผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล และให้กำเนิด คัมภีร์พระเวท พระพรหมมีสีพักตร์ พระศอสวมลูกประคำ พระหัตถ์แต่ละข้างถือดอกบัวคัมภีร์ และหม้อน้ำ มีพาหนะเป็นหงส์